Általános értékesítési feltételek

Art. 1 Általános

1.1.      Ezen feltételek módosítása nem érvényes, kivéve, ha írásban megállapodtak vagy igazoltak.

1.2       Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésekről szóló egyezménye (1980. évi Bécsi Egyezmény, „CISG”) nem vonatkozik a szerződésre..

Art. 2 .Az áruk jellemzői

2.1       Megállapodunk, hogy a Beaphar katalógusaiban, prospektusaiban, körleveleiben, reklámjaiban, illusztrációiban, árlistájiban szereplő bármely, a termékek és felhasználásukkal kapcsolatos információ, mint például a tömeg, méretek, kapacitások, árak, színek és egyéb adatok nem szerződési feltételekként érvényesülnek, hacsak a Szerződés kifejezetten nem utal rá.

2.2       Eltérő megállapodás hiányában a Vevő nem szerez tulajdonjogot az esetlegesen rendelkezésére bocsátott szoftverekre, rajzokra stb. A Beaphar továbbra is az árukkal kapcsolatos szellemi vagy ipari tulajdonjogok kizárólagos tulajdonosa marad..

2.3      Megállapodnak abban, hogy az áruk alkalmasak arra a célra, amelyre természetüknél fogva szánták, vagy amely az adásvételi szerződésből kitűnik.

2.4      Ha a szerződés kifejezetten utal a szerződésben egyértelműen megjelölt műszaki, biztonsági, minőségi vagy egyéb előírásokra és dokumentumokra, még akkor is, ha nem csatolták a szerződéshez, úgy kell tekinteni, hogy a Beaphar ismeri ezeket. A Beaphar köteles viselni a szerződés teljesítéséhez, illetve az abban foglalt feltételek betartásához szükséges engedélyeket, ha a szerződés eltérően nem rendelkezik, a költségeket a Beaphar viseli.

 

Art. 3 – Az áru ellenőrzése a szállítás előtt

Ha a Felek megállapodtak abban, hogy a Vevő jogosult az árut a kiszállítás előtt megvizsgálni, a Beapharnak a szállítás előtt ésszerű időn belül értesítenie kell a Vevőt, hogy az áru készen áll a megbeszélt helyen történő ellenőrzésre.

 

Art. 4 – Ár

4.1       A szerződés megkötésekor a Beaphar árlistájában feltüntetett ár tartalmazza a jelen szerződés szerint a Beaphart terhelő költségeket. Ha azonban a Beaphar visel bármilyen költséget, amely a jelen szerződés szerint a Vevőt terheli (pl. az FCA szerinti szállítás vagy biztosítás), ezek az összegek nem minősülnek a Beaphar árlistájában szereplő árnak.

4.2      Aktuális listaár hiányában,  ezen árukra a szerződés megkötésekor általánosan felszámított ár a Beaphar pénznemében érvényes.

4.3.      . Eltérő írásbeli megállapodás hiányában az ár nem tartalmazza a közvetett adókat (ÁFA, forgalmi adó, illeték stb.).

 

Art. 5 – Fizetési feltételek

5.1       Hacsak írásban másként nem állapodnak meg, vagy a Felek közötti korábbi üzletmenetből ez nem következik, az ár és a Vevő által a Beapharnak fizetett bármely egyéb összeg nyitott számlára kerül, és a fizetési határidő a számla keltétől számított 14 nap. Az esedékes összegeket - eltérő megállapodás hiányában - átutalással kell végezni az országában lévő Beaphar bankjába, a Beaphar számlájára, és a Vevőt úgy kell tekinteni, hogy fizetési kötelezettségét teljesítette, amikor a megfelelő összeg a Beaphar bankjába beérkezett.

5.2       Ha a Felek előzetes fizetésben állapodtak meg, további megjelölés nélkül, úgy azt kell feltételezni, hogy az előleg – eltérő megállapodás hiányában – a teljes árra vonatkozik, és az előlegnek a Beaphar bankjához azonnal rendelkezésre álló pénzeszközben kell megérkeznie legalább … nappal a megállapodás szerinti szállítási dátum vagy a megállapodás szerinti szállítási időszakon belüli legkorábbi dátum előtt. Ha a szerződéses árnak csak egy részére kötöttek előleget, a fennmaradó összeg fizetési feltételeit a szerződésben rögzített szabályok szerint határozzák meg.

 

Art. 6 –Kamat a késedelmi fizetés esetén

6.1       Ha az egyik Fél nem fizeti meg a pénzösszeget az esedékességkor, a másik Fél kamatra jogosult arra az összegre, amikor a fizetés a fizetés időpontjában esedékes.

6.2       Ha az egyik Fél nem fizeti meg a pénzösszeget az esedékességkor, a másik Fél kamatra jogosult arra az összegre, amikor a fizetés a fizetés időpontjában esedékes.

 

Art. 7 – Tulajdonjog fenntartása

Ha a Felek érvényesen megállapodtak a tulajdonjog fenntartásában, az áru a szállítástól és az áru átszállásának kockázatától függetlenül az ár teljes kifizetéséig, vagy más megállapodás szerint a Beaphar tulajdonában marad.

Art. 8 – A szerződésbe foglalat szállítási feltételek

Eltérő megállapodás hiányában a szállítás az FCA Incoterms szerint történik a Son en Breugel - Beaphar telephelyéről (Incoterms ® 2010 szabályok).

 

Art. 9 – Dokumentumok

Eltérő megállapodás hiányában a Beapharnak be kell nyújtania a vonatkozó Incoterms® szabályban megjelölt dokumentumokat (ha vannak ilyenek), bármely korábbi üzletmenetnek megfelelően

 

Art. 10 – Hibás termékek

10.1       A Vevő a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja az árut a Beaphar telephelyén vagy bármely más egyeztetett vizsgálati helyen, és írásban értesíti a Beaphart minden hibáról, megjelölve a hiba jellegét az áru átvételétől számított egy (1) héten belül. Semmilyen esetben a Vevőnek nincs jogorvoslati joga a hibáért, ha a fent említett határidőn belül nem értesíti a Beaphart.

10.2       Az árukat a szerződésben foglaltaknak megfelelőnek kell tekinteni az adott kereskedelemben vagy a Felek közötti üzletmenet során szokásos kisebb eltérések ellenére.

10.3      Ha az áruk nem megfelelőek, a Beaphar saját belátása szerint és feltéve, hogy ezt indokolatlan késedelem nélkül és anélkül, hogy a Vevőnek indokolatlan kényelmetlenséget okozna: 
a)kicseréli az árut megfelelő árura, anélkül, hogy a Vevőnek többletköltséget jelentene, vagy
b) megjavítja az árut, anélkül, hogy a Vevőt további költségekkel terhelné.

10.4     A megállapodás szerint a Vevő nem hivatkozhat az áruk nem megfelelőségére, és nem támaszthat ezzel szemben viszontkeresetet a Beaphar által a Vevővel szemben a jelen szerződés megsértése miatt tett bármely intézkedés ellen.

 

Art. 11 – Felek közötti megállapodás

11.1       A Vevő haladéktalanul köteles tájékoztatni a Beaphar-t minden olyan követelésről, amelyet ügyfelei vagy harmadik fél a Vevővel szemben a leszállított árukkal vagy az ahhoz kapcsolódó ipari vagy szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban támasztanak

11.2        A Beaphar haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt minden olyan igényről, amely a Beaphar termékfelelősségét vonhatja maga után.

 

Art. 12 – Vis Major

12.1      A fél nem felelős a kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért, amennyiben bizonyítja:
a) a meghibásodást rajta kívül álló akadály okozta, és
b) ésszerűen nem várható el tőle, hogy a Szerződés megkötésekor figyelembe vegye az akadályt és annak teljesítőképességére gyakorolt ​​hatásait, és
c) ésszerűen nem tudta volna elkerülni vagy leküzdeni az akadályt vagy annak hatásait.

12.2      A felmentést kérő fél köteles a lehető legrövidebb időn belül azt követően, hogy az akadályról és annak teljesítési képességére gyakorolt ​​hatásairól tudomást szerzett, értesítenie kell a másik felet az ilyen akadályról és annak az adott fél teljesítési képességére gyakorolt ​​hatásairól. Akkor is értesíteni kell, ha a mentesítés oka megszűnik.

12.3        A jelen pont szerinti felmentési ok mentesíti a kártérítési felelősséget elmulasztó Felet a kötbérek és egyéb szerződéses szankciók alól, az esedékes pénz utáni kamat fizetési kötelezettsége alól mindaddig, amíg az ok fennáll.

12.4       Ha a felmentés okai több mint tizenöt (15) napig fennállnak, bármelyik Fél jogosult a szerződést írásban közölni.

 

Art. 13 – Viták rendezése

13.1        A felek bármikor, az egyéb eljárások sérelme nélkül, a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos vitás kérdések rendezésére törekedhetnek

13.2        Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos minden vitát a hollandiai Overijssel (Zwolle) bíróságaihoz kell benyújtani.

13.3       A jelen szerződésre Hollandia törvényei az irányadók.